Tsirguliina Lasteaia Õnnelind põhimäärus

Vastu võetud 26.10.2018 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Käesolev põhimäärus sätestab Tsirguliina Lasteaia Õnnelind tegevuse eesmärgid ja ülesanded, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja venemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, töötajate õigused ja kohustused, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2. Nimetus

 Lasteasutuse nimetus on Tsirguliina lasteaed Õnnelind (edaspidi lasteaed).

§ 3. Asukoht

 Lasteasutuse asukoht on Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik, Valgamaa 68316.

§ 4. Õiguslik seisund ja liik

(1) Lasteaed on munitsipaallasteaed.

(2) Lasteaed on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadusest, õigusaktidest, Valga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ning headest tavadest.

(4) Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba.

§ 5. Pitsat ja sümboolika

 Lasteaial on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

§ 6. Arengukava

(1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava.

(2) Arengukava koostamisel lähtutakse valla arengukavast ja sisehindamise tulemustest ning selles määratakse:
1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
2) tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks;
3) arengukava uuendamise kord.

2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

§ 7. Tegevuse eesmärk

 Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

§ 8. Ülesanded

 Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
1) luua turvaline ja soodne keskkond lapse teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja arendamiseks ning väärtuste ja käitumisnormide kujundamiseks, mis loob eeldused lapse õpingute jätkamiseks koolis;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

3. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

§ 9. Rühmad

(1) Lasteaia rühmad moodustab direktor vastavalt vajadustele ja võimalustele.

(2) Lasteaia koosseisu võivad kuuluda järgmised rühmad:
1) sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, laste arv rühmas kuni 14 last;
2) aiarühmad kolme kuni seitsmeaastastele lastele, laste arv rühmas kuni 20 last;
3) liitrühmad kahe kuni seitsmeaastastele lastele, laste arv rühmas kuni 18 last.

§ 10. Õppekeel

 Lasteaia asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

§ 11. Õppekava

(1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

(2) Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

(3) Õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 12. Õppe- ja kasvatustöö korraldus

(1) Õppe- ja kasvatustöö tugineb laste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja koostööle koduga.

(2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

(3) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

(4) Lasteaial on tervisekaitse eeskirjadele ja normidele vastav tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia õppekava.

(5) Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

4. Lasteaeda vastuvõtt laste ja vanemate õigused ja kohustused

§ 13. Lasteaeda vastuvõtt

 Lasteaeda vastuvõtt toimub vanema või teda asendava isiku kirjaliku avalduse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 14. Laste õigused

 Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15. Vanemate õigused

 Vanematel on õigus:
1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal järgides lasteaia päevakava;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja turvaliseks kasvamiseks;
3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
5) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

§ 16. Vanemate kohustused

 Vanemad on kohustatud:
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
2) järgima lasteaia tegevus- ja päevakava, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid ning kodukorda;
3) tasuma lapse toidukulu päevamaksumuse;
4) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest.

5. Töötajate õigused ja kohustused

§ 17. Lasteaia töötajad

(1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

(2) Lasteaia personali koosseisu määrab kooskõlastatult vallavalitsusega direktor, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu.

§ 18. Personali õigused

 Personalil on õigus:
1) osaleda lasteaia arendustegevuses;
2) osaleda tööalasel täiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile.

§ 19. Personali kohustused

(1) Pedagoogilise personali kohustuseks on laste õpetamine ja kasvatamine, tingimuste loomine laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteaias.

(2) Personalil on keelatud avalikustada talle tööalaselt teatavaks saanud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

(3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlusi lapse kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise osas.

(4) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

(5) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega.

§ 20. Konkursi korraldamine

(1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab hoolekogu direktori ettepanekul.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja –meisterlikkuse ning nende kvalifikatsiooni taseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

6. Juhtimine

§ 21. Direktor

(1) Lasteaeda juhib direktor.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles vallavanem.

(3) Direktor täidab koolieelse lasteasutuse seaduse ning teiste seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega, Valga Vallavolikogu ja Valga Vallavalituse õigusaktidega temale pandud ülesandeid.

(4) Direktor:
1) korraldab lasteaia kasutuses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
2) korraldab lasteaia arengukava koostamist;
3) juhib ja korraldab pedagoogilise nõukogu tegevust;
4) tagab hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu otsuste täitmise;
5) korraldab lasteaia finantsmajanduslikku tegevust;
6) korraldab lasteaia ja pedagoogide andmete ning nende muutuste kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
7) esitab vallavalitusele lasteaia eelarve kava ja eelarve muudatusettepanekud;
8) kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
9) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
10) tegutseb lasteaia nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
11) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud;
12) kehtestab lasteaia sisehindamise korra;
13) kinnitab sisehindamise aruande pärast kooskõlastamist hoolekogu ja volikoguga;
14) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
15) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest;
16) sõlmib igapäevase õppe- ja majandustegevuse raames lasteaia nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
17) teatab kirjalikult vallavalitsusele ja hoolekogule lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest.

(5) Direktori äraolekul asendab teda vallavalitsuse poolt määratud isik.

§ 22. Pedagoogiline nõukogu

(1) Lasteaia pedagoogid moodustavad pedagoogilise nõukogu, pedagoogilise nõukogu esimees on lasteaia direktor.

(2) Pedagoogilise nõukogu ülesanded on:
1) lasteaia arengukava, õppekava koostamine ja arendamine;
2) õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine, hindamine ning hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 23. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus lasteaias vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

(2) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse nimetatud esindaja.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
4) kooskõlastab sisehindamise aruande ja selle tagasiside;
5) annab soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks;
6) määrab esindaja direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni;
7) kinnitab direktori ettepanekul pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajaliku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul vähemalt üks kord kvartalis. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 24. Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

(1) Lasteaia direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega.

(3) Vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, kes on andnud nõusoleku hoolekogu töös osalemiseks.

(4) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on lepingulises suhtes lasteaiaga või kes on samas lasteaias valitud teise rühma vanemate esindajaks. Vanemate esindaja valimise koosolek protokollitakse.

(5) Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja, välja arvatud direktor. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

(6) Vallavalitsus nimetab lasteaia hoolekogusse oma esindaja.

(7) Hoolekogu liikme volitused kehtivad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

(8) Hoolekogu esimees valitakse uue hoolekogu esimesel koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

(9) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia nimekirjast;
2) rühma vanemate koosoleku otsusel uue esindaja valimisel;
3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
4) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

7. Majandamise ja asjaajamise alused

§ 25. Lasteaia vara

 Lasteaia vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud
maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Lasteaia vara on Valga valla omand.

§ 26. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

 Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 27. Rahalised vahendid

(1) Lasteaia rahalised vahendid moodustuvad valla- ja riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, laekumistest fondidest, sihtasutustelt ja annetustest.

(2) Vanemate poolt kaetava osa suuruse ühe lapse kohta otsustab vallavolikogu arvestades koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatuga.

§ 28. Eelarve

 Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 29. Asjaajamine ja aruandlus

(1) Lasteaias peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2) Lasteaed esitab aruandeid oma tegevuse kohta vastavalt kehtestatud korrale.

§ 30. Järelevalve

 Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

8. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

§ 31. Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

(2) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või lõpetab selle tegevuse vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

(3) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

(4) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

9. Rakendussätted

§ 32. Määruse kehtetuks tunnistamine

 Tunnistada kehtetusk Tõlliste Vallavolikogu 25.04.2011 määrus nr 9 Tsirguliina lasteaia Õnnelind põhimäärus.

§ 33. Määruse jõustumine

 Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Siilak
Esimees