Kodukord

Vastu võetud hoolekogu poolt
08.10.2018 protokoll nr 10
Tsirguliina lasteaed Õnnelind kodukord
1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadustest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel (www.lasteaed.tsirgu.eu) ja on lasteaias
paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on kohustuslik lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele.
2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine, lapse puudumine
2.1. Lasteaed on avatud kella 7.30 – 17.30
2.2. Lasteaeda tuuakse terve ja puhas laps.
2.3. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse
vastu rühma töötajalt. Kui õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud, vastutab lapse eest
lapsevanem.
2.4. Soovitav on lapsele õhtul järele tulla vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist, et
lapsevanem jõuaks vajadusel suhelda õpetajaga ja lapse riietada.
2.5. Kui laps viibib lasteaias pool päeva, tuleb lapsevanem lapsele järele peale lõunasööki hiljemalt
13.00.
2.6. Lapsevanem on kohustatud teavitama lasteaeda, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale
ema või isa. Õpetajal on õigus sekkuda, kui ta näeb, et lapse koju viimisel pole turvalisus tagatud.
2.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on vanemal kohustus sellest
teatada rühma õpetajale. Lasteaia kontakttelefon – 7666387
2.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, võtab rühma õpetaja telefoni teel
kontakti lapse vanematega või volitatud esindajatega. Kui ka siis lapsevanem pole lapsele järele
tulnud, teavitab õpetaja olukorrast direktorit ja vajadusel ka politseid lasteaeda jäetud lapsest .
Järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.9. Lapse haigestumisel või puudumisel muudel põhjustel teavitage lasteaeda hommikul hiljemalt
8.15-ks.
2.10 Rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva (n.
halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudavad õpetajad last paremini mõista.
2.11. Kui vanem toob lapse hommikul rühma hiljem, ka siis tuleb lasteaeda sellest teavitada.
2.12. Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud
inimesele, kes on silmnähtavalt alkoholi-, narkojoobes.
2.13 Kui muutub Teie kodune aadress või telefoninumber, siis palun teavitage sellest rühma õpetajat
või direktorit.
2.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud
reeglitele. Ärge andke kaasa kalleid, kergesti purunevaid asju, ohtlikke esemeid. Jätke koju
mängupüstolid, -mõõgad, -noad. Õpetaja ei vastuta katkiläinud asjade eest.
2.15. Ka raha ja telefoniga pole lapsel lasteaias midagi teha.
2.16. Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte: "Ma ei ole kade ja luban teistel lastel ka
mängida oma mänguasjaga." Kui aga siiski mänguasi on tüli põhjustajaks, pannakse see kappi
"puhkama".
2.17. Kodunt kaasa antud komme ja muid maiustusi söövad lapsed rühmas ainult siis, kui seda
jagub kõigile rühma lastele.
3. Lapse tervis
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
3.2. Lapsevanem teavitab lasteasutust lapse toidutalumatuse või allergia kohta ning esitab
vastavasisulise arsti korralduse lasteaia direktorile.
3.3. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise
nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.4. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused
(palavik, lööve, silmapõletik, köha, nohu jne)
3.5. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lasteaias lapsele ravimeid (v a erandjuhud, nt
kroonilised haigused, mil õpetaja lähtud raviarsti ettekirjutistest). Laps ei tohi ka iseseisvalt võtta
rohtu. Laps ravitakse terveks kodus.
3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest tuleb lasteaeda teavitada esimesel võimalusel.
3.7. Lapse haigestumisel lasteaias eraldatakse haige laps teistest lastest ja teavitatakse koheselt
lapsevanemaid.
3.8. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k a õuesviibimine. Haige
lapse hoiukoht on kodu.
3.9. Lapsel on lasteaias kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätid, vajadusel
vahetuspesu).
3.10. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada
komistamis- ja kukkumisohtu.
3.11. Lapsed viibivad õues 1-2 korda, vastavalt päevakavale. Lapse õues viibimise aeg sõltub
välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest. Lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral.
4. Lapse riietus
4.1. Pange lapsele selga mugavad riided.
4.2. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
4.3. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ega teisi ohtlikke detaile, pikki salle.
4.4. Laste riietel peavad lukud olema terved.
4.5. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
4.6. Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, soovitame need markeerida.
4,6. Lapsel on garderoobis oma kapp, mida tuleb korras hoida. Vähemalt kord nädalas vaatab
lapsevanem või volitatud isik lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle ning lasteaia jaoks
mittevajalik viiakse koju.
5. Toitlustamine, rahastamine
5.1. Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas:
hommikusöök 8.45, lõunasöök 12.15, õhtuoode 15.30.
5.2.Kohatasu ja toidukulu arve väljastab omavalitsuse raamatupidaja lapsevanema e-posti
aadressile.
6. Magamine, puhketund
6.1. Laste puhkeaeg on 13.00 - 15.00.
6.2. Puhkeajal viibib laste juures alati üks täiskasvanu.
6.3. Magamisriieteks sobib öösärk, pidžaama, maika või T-särk.
6.4. Magamisriided viiakse koju reedel ja tuuakse tagasi pestuna esmaspäeval.
7. Õppe- ja kasvatustöö korraldus
7.1. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias rühma tegevuskava alusel, mis lähtub lasteaia
õppekavast.
7.2.Laste kõige tähtsam tegevus on mäng ning õppimine, õpetamine ja suunamine toimub läbi
mängu.
7.3. Tegevuste orienteeruv algus on 9.00
7.4. Päev algab hommikuringiga.
7.5. Õppetegevuses on oluline rõhk õuesõppel.
7.6. Tegevuste ajal on keelatud kõrvalistel isikutel (ka lapsevanemad) häirida rühmatööd (va lapse
harjutamise aeg, lahtised tegevused)
8. Turvalisuse tagamine
8.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,
turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse
edendamise võimalusi.
8.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade
viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Spordi- ja mänguväljaku ning
võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
8.3. Lasteaia mööbel on paigaldatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult
palju ruumi mängimiseks.
8.4. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses
sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.
8.5. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa,
peab teine töötaja tagama ülejäänud laste turvalisuse õuealal.
8.6. Rühma lastega lasteaia territooriumilt lahkudes on laste saatjateks vähemalt kaks täiskasvanut,
kellel on seljas turvavestid.
8.7. Autoga last lasteaeda tuues tuleb kinni pidada ohutusest.
8.8. Lasteasutuses lapse pildistamise ja filmimise mittesoovimise korral teavitab lapsevanem sellest
kirjalikult rühma õpetajat.
8.9. Lasteaias kasutatavad kelgud on ohutud madalad plastikkelgud, mis on varustatud lapse
nimega.
8.10. Koduste õue- ja spordivahendite kadumise eest õpetaja ei vastuta.
8.11. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav lapsel mitte kanda lasteaias ehteid (keed, sõrmused,
rippuvad kõrvarõngad).
8.12. Laste ja lasteaiatöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise,
neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete
rakendamise korda reguleerib "Tsirguliina Lasteaed Õnnelind hädaolukorra lahendamise plaan".
Dokument on asutusesiseseks kasutamiseks.
8.13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma
töötajat või direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest
olukordadest.
9. Koostöö lastevanematega
9.1. Lapsevanem juhindub lasteaia päevakavast ja kodukorrast.
9.2. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse vahel on aluseks laste kohanemisele, arengule ja
turvatunde tagamisele lasteaias.
9.3. Info, nõuande ja abi saamiseks ning ettepanekute tegemiseks saab pöörduda rühma õpetaja,
lasteaia direktori, logopeedi või hoolekogu liikme poole.
9.4. Lasteaias toimuvatest sündmustest saate infot teadetetahvlilt, facebooki kaudu ning otse
töötajatelt.
9.5. Leidke aega uudistada laste töid: see innustab last, kui vanemad tema päevaste tegemiste vastu
huvi tunnevad.
9.6. Arenguvestlused toimuvad üks kord aastas.
10. Sünnipäeva tähistamine lasteaias
10.1. Lapse sünnipäeva tähistatakse ühise lauluringiga.
10.2. Lapsele süüdatakse rühmas sünnipäevaküünal.
10.3. Soovi korral võib sünnipäevalaps rühmakaaslasi kostitada maiustustega (täpsem info
rühmaõpetajalt).