Arengukava

TSIRGULIINA LASTEAED ÕNNELIND
ARENGUKAVA
2017 - 2019
TSIRGULIINA 2017
SISUKORD
I SISSEJUHATUS................................................................................................................................3
II ÜLDANDMED.................................................................................................................................4
2.1 Asend..............................................................................................................................................4
2.2 Eripära............................................................................................................................................4
2.3. Meeskond......................................................................................................................................5
III ARENGU PÕHISUUNAD..............................................................................................................6
3.1 Tulemuslikkuse hindamine.............................................................................................................6
3.2. Hetke analüüs................................................................................................................................6
3.3. Lasteaia missioon..........................................................................................................................8
3.4. Lasteaia visioon.............................................................................................................................8
3.5. Lasteaia põhiväärtused..................................................................................................................8
3.6. SWOT analüüs...............................................................................................................................9
3.7. Lasteaia arendustegevuse strateegilised eesmärgid.....................................................................10
IV TEGEVUSKAVA 2017 – 2019......................................................................................................11
4.1. Juhtimine ja eestvedamine...........................................................................................................11
4.2. Personalijuhtimine.......................................................................................................................12
4.3. Õppe- ja kasvatustöö...................................................................................................................13
4.4. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine................................................................................14
4.5. Ressursside juhtimine..................................................................................................................16
V ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD......................................................................................18
2
I SISSEJUHATUS
Tsirguliina Lasteaia Õnnelind arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arengu põhisuunad,
valdkonnad ja tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korra.
Tsirguliina Lasteaia Õnnelind arengukava koostamisel on aluseks võetud Koolieelse lasteasutuse
seadus, Alushariduse raamõppekava, Tõlliste valla arengukava ning Tsirguliina Lasteaia Õnnelind
põhimäärus.
Arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia sisehindamise tulemustest ning investeeringute
planeerimisel on arvestatud lasteaia eelarvelisi võimalusi.
Arengukava koostamisel osalesid lasteaia töötajad. Ettepanekuid on teinud ka lapsevanemad.
Arengukava jätkab eelmisel arenguperioodil saavutatu edasiarendamist.
3
II ÜLDANDMED
Tsirguliina Lasteaed Õnnelind
Nooruse tn 1, Tsirguliina, Tõlliste vald, Valgamaa 68316
Registrikood: 75002241
Telefon: 7666387
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
2.1 Asend
Tsirguliina Lasteaed Õnnelind asub Valga maakonnas, Tõlliste vallas, Tsirguliinas, aadressil
Nooruse tn 1.
Alates 01. septembrist 2003 tegutseb lasteaed Tsirguliina Keskkooli endise internaadihoone
esimesel korrusel selleks kohaldatud ruumides.
2.2 Eripära
Oleme väike, ühe liitrühma ja ühe aiarühmaga lasteaed. Lasteaias käivad 1,5 – 7- aastased lapsed.
Lasteaed mahutab kuni 36 last.
Rühmadel on oma nimed:
 Värvukeste rühm - liitrühm
 Pääsupoegade rühm - aiarühm
Värvukeste rühmas käivad 1,5 – 5-aastased lapsed, Pääsupoegade rühmas 4 – 7-aastased lapsed.
Asume Tsirguliina Keskkooliga ühes hoonetekompleksis, kus asuvad ka raamatukogu, postkontor ja
apteek. Seoses sellega on lasteaial tihe koostöö nende asutustega.
Oluliseks peame arvestada laste individuaalsusega, soovidega, eripäraga. Oleme püüdnud lasteaia
kujundada lastele koduseks ja turvaliseks.
Lasteaia omanäolisuseks on avatus ja valmisolek koostööks.
Lasteaias toimuvad traditsioonilised ühisüritused, mis on ka vanemate poolt hinnatud (tsirguturg,
emade- ja isadepäevad, tüdrukute- ja poistenädalad jne).
Õppekava läbivateks teemadeks on keskkonnaõpetus ja väärtuskasvatus. Üheks eesmärgiks oleme
seadnud, et läbi täiskasvanute (lapsevanemad, lasteaia personal) eeskuju oskab laps käituda ja
väärtushinnangud on paigas.
4
Pääsupoegade rühma meeskond läbis 2013. aastal koolituse „Kiusamisest vaba lasteaed“.
Kiusamisvastane programm põhineb neljal inimlikul väärtusel: sallivus, austus, hoolivus, julgus.
Üks kord nädalas tegutseb tantsuring.
2.3. Meeskond
Töötajaid on lasteaias 7. Personali koosseis on tabelis nr 1.
Tabel nr 1. Personali koosseis
Ametinimetus Koosseis
Direktor 1,0
Lasteaiaõpetaja 2,83
Muusikaõpetaja 0,25
Õpetaja abi 2,0
Pedagooge on lasteaias Õnnelind 5. Kõik 5 pedagoogi vastavad kvalifikatsiooninõuetele.(tabel nr 2)
Tabel nr 2. Pedagoogide hariduse tase
Hariduse tase Pedagoogide arv
Kõrgharidus 5
Pedagoogide keskmine tööstaaž on 27 aastat. (tabel nr 3)
Tabel nr 3. Pedagoogide tööstaaž
Tööstaaž Arv
11 - 20a 1
21 - 30a 2
31 ja enam a 2
Pedagoogide keskmine vanus on 50 aastat. (tabel nr 4)
Tabel nr 4. Pedagoogide vanuseline jaotus
Vanus Arv
30 - 40a 1
41 - 50a 2
51 - 60a 1
61 - 65a 1
5
III ARENGU PÕHISUUNAD
3.1 Tulemuslikkuse hindamine
Lasteaia arengu hindamise aluseks on sisehindamissüsteem. Hindamist teostatakse õppeaasta
jooksul vastavalt õppeaasta tegevuskavale.
Hinnatakse:
1. eestvedamist ja juhtimist;
2. personalijuhtimist;
3. õppekasvatustegevust;
4. avaliku suhtlemise ja partnerluse planeerimist;
5. ressursside juhtimist.
Sisehindamistulemustest tehakse kokkuvõte õppeaasta lõpus ning planeeritakse edasine tegevus.
3.2. Hetke analüüs
Eestvedamine ja juhtimine
 Personal on kaasatud asutuse otsustusprotsessidesse.
 Lasteaias on loodud lugupidav, sõbralik ning töine mikrokliima.
 Hea meeskonnatöö rühmades.
 Asutuses hinnatakse koostööd, töötajate vajadustest hoolimist, ettevõtlikkust, mõistmist,
toetamist.
 Toimub lasteaia tegevuse hindamine sisehindamise korra alusel.
 Toimuvad traditsioonilised kogupereüritused.
 Rühmade täituvus on hea.
 Toimub lasteaia tegevuskava iga-aastane analüüs.
 Lasteaia sisehindamine on terviklik, koosneb sisekontrollist ja enesehindamisest.
Sisehindamise korda on täiendatud.
Parendusvaldkonnad
 Laiendada personali ja huvigruppide kaasamist lasteaia arendusprotsessi.
 Jätkata keskkonnahoiu- ja väärtusarendust.
 Vaadata üle lasteaia dokumentatsioon, viia vastavusse seadusandlusega.
Personalijuhtimine
 Lasteaias töötab pädev ja aktiivne meeskond.
 Personalivajaduste kavandamisel on arvestatud lasteaia vajadustega, sisehindamise.
analüüsiga, töötajate soovidega.
 Pedagoogid on kvalifitseeritud ja koolitatud.
 Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse.
 Koolitused kavandatakse vastavalt lasteaia vajadustele, personali eneseanalüüsile.
Koolitustest antakse kolleegidele tagasisidet.
 Toimuvad regulaarsed lahtiste tegeluste vaatlused, mille kaudu õpetajad jagavad omavahel
kogemusi.
6
 Toimub ühistel väärtustel põhinev meeskonnatöö.
Parendusvaldkonnad
 Läbi arenguvestluste ja eneseanalüüside töötajate vajaduste hindamine ja toetamine.
 Personali koolitusvajaduste analüüs ja vajalike koolituste leidmine.
 Erinevates projektides osalemine.
Õppe- ja kasvatustegevus
 Õpetajad jälgivad lapse arengut, kaks korda aastas täidavad vaatlustabeleid ning kord aastas
toimub arenguvestlus lapsevanemaga.
 Koolieelikutel hinnatakse koolivalmidust. Kevadel väljastatakse iga koolimineva lapse jaoks
koolivalmiduskaart.
 Õppe- ja kasvatustegevuse nädalaplaanide koostamisel on lähtutud lasteaia õppekavast.
 Lapse arendamine toimub lapsekesksete meetodite kaudu.
 Metoodiliste õppevahendite pidev täiendamine (temaatilised mapid metoodilises kabinetis)
 Arvestatakse lapse arengu taset, individuaalsust, eripära.
 Projekti raames on ehitatud uute atraktsioonidega mänguväljak erinevate õuetegevuste
läbiviimiseks.
 Uue projektori ja ekraani kasutamisvõimalus õppetegevuste mitmekesistamiseks.
 Toimub õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade sisu ja tegevuse lõimimine.
 Lasteaia põhiväärtused on kõigile teada ja nendest juhindutakse töös.
 Toimuvad traditsioonilised teemanädalad (poistenädal, tüdrukute nädal, tervisenädal,
leivanädal, raamatunädal, südamenädal, stiilinädal jne).
 Õpetamine toimub läbi mängu ja igapäevategevuse, andes lapsele eduelamuse.
 Osaletakse igaaastastel kohalikel lauluvõistlustel, erinevatel joonistuskonkurssidel.
 Toimuvad teatrikülastused.
Parendusvaldkonnad
 Õppekava analüüsimine ja parendamine.
 Teemamappide täiustamine ja uute loomine.
 Liiklusõpetuse mitmekesistamiseks asfaldile liiklusraja tegemine.
 Õuesõppevahendite loomine ja täiustamine isetegemise kaudu (koostöös lastevanematega).
 Logopeedilise teenuse võimaldamine abivajavatele lastele.
Avalikud suhted ja partnerlus
 Hea koostöö lastevanematega. Lapsevanemad on kursis lasteaia eesmärkidega.
Lapsevanemad kaasatakse lasteaia tegevustesse (ürituste ettevalmistamine, üritustel
osalemine, vahendite muretsemine, lastevanemate koosolekud).
 Lasteaias toimub koostöö kooliga, raamatukoguga, köögiga.
 On loodud hea kontakt Rajaleidja keskusega.
 Koostöö vallavalitsusega (hea koostöö sotsiaaltöötajaga jne).
 Toimub huvigruppide rahulolu hindamine.
 Aktiivne hoolekogu, kes on teinud ettepanekuid lasteaia töö parendamiseks.
 Toimuvad ühisüritused naaberlasteaedadega (matkad, spordipäevad, teatrikülastused).
Parendusvaldkonnad
 Jätkata koostööd seniste partneritega ja leida uusi partnereid.
 Tõhustada koostööd nõustamiskeskusega.
7
Ressursside juhtimine
 On ehitatud projekti raames uute atraktsioonidega mänguväljak.
 Uuenenud on IT-vahendid: printer, projektor, ekraan.
 Ostetud uued voodipesukomplektid, käterätid.
 Pidevalt täiendatakse õppe- ja mänguvahendeid.
 Lisaressursside leidmine lasteaiale (nt Tsirguturg).
 Toimub rahaliste ressursside kulutuste jälgimine ja hindamine.
 Lasteaias toimub säästlik majandamine.
Parendusvaldkonnad
 Parema töökeskkonna loomine: lasteaia laiendamine 2. korrusele.
 Liikluse muutmine lasteaia ümber turvalisemaks.
 Jooksev remont 1. korruse ruumides.
 Keskkonnahoidliku mõtteviisi suurem teadvustamine.
3.3. Lasteaia missioon
Tsirguliina Lasteaed Õnnelind on lastele turvalisust, armastust, kodusust, loovust ja alusharidust
andev asutus, kus arvestatakse laste ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning lapsevanemate
soovidega.
3.4. Lasteaia visioon
Lapsed omandavad lasteaias igapäevaeluks vajalikke teadmisi ja kogemusi, mis võimaldavad neil
kasvada sotsiaalselt aktiivseteks ja edukateks isiksusteks.
3.5. Lasteaia põhiväärtused
 Sõbralikkus suhtun teistesse nii, nagu tahan, et minusse suhtutakse;
 kuulame lapse arvamust, kolleegide arvamust, arvestame sellega;
 lapsesõbralik ja lapsekeskne keskkond.
 Paindlikkus
 tegutsen vastavalt olukorrale;
 olen loov, innustan laste loovust;
 olen vastutulelik ja kompromissialdis;
 lähtun lapsest, kolleegist, arvestan tema eripära.
 Koostöö
 tegutseme koos ühise eesmärgi nimel;
 leiame koos probleemidele rahumeelselt lahendused;
 koostöö kõigi osapoolte vahel (laps-õpetaja-õpetaja abi-lapsevanem);
 koostöö partneritega;
 üksteise mõistmine, usaldamine, saladuste hoidmine;
8
 üksteisest hoolimine;
 „meie“ tunne.
 Keskkonnateadlikkus
 väärtustame loodust, keskkonda hoidvat ja säästvat mõtteviisi ning käitumist;
 pöörame tähelepanu keskkonnasäästlikule tarbimisele.
3.6. SWOT analüüs
Meeskonnatööna on välja toodud:
 tugevused, mille abil saab lasteaia tulevikku planeerida;
 nõrkused, mille parendamiseks tuleb eesmärgid seada;
 võimalused, mida lasteaed peab paremini ära kasutama;
 ohud, mida tuleb vältida.
Tugevused
 Kvalifitseeritud ja stabiilne personal.
 Ühtehoidev, mõistev, toetav personal.
 Meeldiv töökeskkond.
 Uute atraktsioonidega mänguväljak.
 Lasteaed ja kool ühes hoones, lapsed näevad koolielu ja õpetajaid.
 Koostöö kooliga on hea.
 Kooliminejad lapsed käivad alates jaanuarist üks kord nädalas koolis eelklassis.
 Hea ettevalmistus kooliks.
 Optimaalne laste arv rühmades.
 Kehalised tegevused, muusikalised tegevused ja üritused toimuvad kooli väikeses saalis.
 Kooli staadioni kasutamise võimalus.
 Raamatukogu ja postkontor on samas hoones teisel korrusel: hea võimalus laenutada
raamatuid ning teha koostööd.
 Lasteaial võimalus kokkuleppel kasutada rahvamaja saali.
 Õpihimuline personal.
 Avatus uuendustele.
 Ühisüritused ja traditsioonid.
 Probleemidele leitakse koos lahendus.
 Eraldi tantsuõpetaja.
 Õpetaja abi on tõesti õpetaja abiline.
 Lasteaia lähedal tihe bussi- ja rongiliiklus.
Nõrkused
 Kuna lasteaed on kooliga samas majas, siis liigne müra segab, eriti laste lõunauinaku ajal.
 Rahaliste ressursside vähesus.
 Puudub logopeediteenus.
 Magamisruumide pindala liiga väike.
 Puudub siseinventari, õppevahendite, näidiste hoidmiseks vajalik ruum.
 Rühmaruumide kompleksus: turvalisuse tagamine (rühmaruum, wc ja magamisruum kõik
eri kohtades).
9
 Vähesed võimalused (ressursid) lastevanemate koolituseks.
Võimalused
 Erinevad koostöövormid lastevanematega, hoolekoguga.
 Rohkem väärtustada alusharidust.
 Kogemuste jagamine teiste lasteaedadega ja ühisüritused.
 Ühisüritused lasteaia ja kooli vahel.
 Koostöö algklassiõpetajatega.
 Õuesõppe võimaluste laiendamine (liiklusrada, katseaed).
 Laste loovmänguvõimaluste täiendamine.
 Rohkem reklaamida ja tutvustada lasteaeda.
 Spordivarustuse täiendamine.
 Oskuslik osalustasu kasutamine õppe- ja kasvatuseesmärkide täitmiseks.
 Projektide koostamine.
 Koostöövõimaluste leidmine kohalike ettevõtjatega.
 Sponsorite otsimine.
 Lastevanemate koolitamine/nõustamine.
Ohud
 Alushariduse vähene väärtustamine.
 Lasteaiaõpetajate vähene väärtustamine ja väike palk ohustab kvaliteetse ja püsiva kaadri
olemasolu.
 Lastevanemate kohati vähene huvi lasteaias toimuva suhtes.
 Lastevanemate vähesed pedagoogilised teadmised.
 Meedia negatiivne mõju lastele.
 Rahaliste ressursside vähesus.
 Liiklus kooli ja lasteaia ümber: pole märkidega reguleeritud. Turvalisus tagamata.
3.7. Lasteaia arendustegevuse strateegilised eesmärgid
 Toimub lasteaia väärtustele toetuv osalusjuhtimine.
 Lasteaia dokumentatsioon on kooskõlas seadustega.
 Kõikidel töötajatel on võimalus osaleda lasteaia arendustegevustegevuses.
 Personali rahulolu on kõrge.
 Lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuse
planeerimisel ja läbiviimisel.
 Lapse arengu toetamine.
 Huvigrupid on kaasatud lapse arengu toetamisse.
 Lasteaias on kaasaegne ja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond.
10
IV TEGEVUSKAVA 2017 – 2019
4.1. Juhtimine ja eestvedamine
Eesmärgid:
 Toimub lasteaia väärtustele toetuv osalusjuhtimine
 Lasteaia dokumentatsioon on kooskõlas seadusandlusega
Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine
Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Vahendid
Kogu personal osaleb planeerimises,
tegevustes, analüüsis ja parenduses
järgides ühtseid lasteaia
väärtushinnanguid.
X X X direktor,
kogu personal
-
Rohkem huvigruppe on kaasatud
lasteaia arendustegevusse
X X X direktor -
Koolieelikute rühma loomine X direktor, koostöö
KOV-ga
eelarve
Dokumentatsiooni seadusandlusega
kooskõlla viimine
X X X direktor -
Rahulolu lasteaia juhtimise ja üldise
töökorraldusega - rahuloluuuringud
X X direktor -
Sisehindamise korra uuendamine
vastavalt seadusandlusele
X direktor -
Lasteaia õppeaasta tegevuskava
täitmise analüüs
X X X direktor, õpetajad -
Seoses lasteaia laienemisega 2.
korrusele, töökorralduse
ülevaatamine ja vastavusse viimine
lasteaia vajaduste ja võimalustega.
X X direktor eelarve
Sise- ja väliskeskkonna turvalisuse
jälgimine, riskianalüüsi koostamine,
riskiallikate kõrvaldamine
X X X direktor,
kogu personal
eelarve
11
4.2. Personalijuhtimine
Eesmärgid:
 Kõikidel töötajatel on võimalus osaleda lasteaia arendustegevustegevuses.
 Personali rahulolu on kõrge.
Valdkond: Personalijuhtimine
Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Vahendid
Personal osaleb lasteaia
arendustegevuses
X X X kogu personal -
Personali koosseisu vastavusse
viimine lasteaia vajadustega
X direktor, koostöö
KOV-ga
eelarve
Erinevates projektides osalemine X X X direktor -
Kogemuste jagamine kolleegidega
nii majasiseselt kui ka teiste
lasteasutuste vahel (kolleegi
õppetegevuse külastamine)
X X X direktor -
Esmaabi koolituse läbiviimine
töötajatele koostöös kooliga
X direktor eelarve
Tuleohutuse alase koolituse
läbiviimine töötajatele koostöös
kooliga
X X X direktor eelarve
Eripedagoogilistel koolitustel
osalemine
X X X direktor eelarve
Personali rahulolu-uuringud X X direktor -
Individuaalsed arenguvestlused
töötajatega
X X X direktor -
Personali eneseanalüüs X X X direktor -
Logopeedilise teenuse võimaldamineX X X koostöö KOV-ga,
kooliga
direktor
eelarve
Personali vajaduste pidev
hindamine, toetamine üldeesmärkide
saavutamisel, tagasiside andmine
X X X direktor -
12
4.3. Õppe- ja kasvatustöö
Eesmärgid:
 Lapse areng on jälgitud, dokumenteeritud ning vanematele on tagasiside antud.
 Õuesõppeks on loodud paremad võimalused.
 Liiklusalaseks õppetegevuseks on tehtud liiklusrada.
Valdkond: õppe- ja kasvatusprotsess
Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Vahendid
Tegevuskava koostamine, analüüs,
parendamine
X X X direktor, õpetajad -
Õppekava analüüs, parendamine X X X direktor
Valgamaa Rajaleidja keskuse abi
kasutamine lapse arengu hindamisel ja
toetamisel
X X X direktor
õpetajad
-
Logopeediline abi lapse arengu
toetamisel
X X X koostöö KOV-ga,
direktor,
eelarve
Liiklusalaseks õppetegevuseks
asfaldile liiklusraja tegemine,
vahendite täiustamine
X direktor, õpetajad eelarve
100.-
Metoodiliste materjalide täiendamine
(erinevad teemamapid)
X X X õpetajad eelarve
100.-
Kohalike vaatamisväärsuste
tutvustamine, õppekäigud, matkad
X X X õpetajad -
Organiseeritud õppe- ja
kasvatustegevuste vaatlus ja analüüs
X X X direktor,
õpetajad
-
Laste rahulolu-uuringu läbiviimine X X direktor, õpetajad -
Koolivalmiduskaardi täitmine X X X õpetajad, direktor -
Õuesõppeks paremate võimaluste
loomine
X X X direktor, õpetajad eelarve
300.-
13
4.4. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Eesmärgid:
 Huvigruppide ootused ja rahulolu on välja selgitatud ning tulemusi on analüüsitud.
 Uute koostööpartnerite otsimine ja kaasamine lasteaia arendusse.
Valdkond: Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Vahendid
Lapsevanemad on teadlikud oma lapse
rühmas toimuvast meililistide kaudu ja
toetavad lasteaia tegevust nõu ja jõuga.
Koosolekud sügisel, kevadel
X X X õpetajad,
direktor
-
Uute koostööpartnerite otsimine X X X direktor -
Hoolekogu on kaasatud lasteaia
arendustegevusse ning annab ka
tagasisidet oma tegevusest
(lastevanemate koosolek)
X X X direktor,
hoolekogu
esimees
-
Toimib koostöö keskkooliga (ühised
tuletõrjeõppused, esmaabikoolitused,
ühisüritused algklassidega jne)
X X X direktor
õpetajad
eelarve
800.-
Toimib koostöö Rajaleidja keskusega X X X direktor
õpetajad
-
Toimib koostöö naaberlasteaedadega -
teatri ühiskülastused, spordipäevad,
matkad
X X X direktor
õpetajad
eelarve
500.-
Koostöö raamatukoguga annab
erinevaid võimalusi laste arendamisel -
uute raamatute tutvustamised,
muinasjutuvestmised, raamatunäitused
jne
X X X õpetajad -
Rahulolu-uuringute läbiviimine
lastevanematele ja lastele ning toimub
nende analüüs, tagasiside andmine
X X direktor -
Koostöö KOV-ga X X X direktor -
Koostöös MTÜ Joude-, Tsirguliina
Rahvamaja- ja lastevanematega
Tsirguturu korraldamine igal sügisel.
X X X direktor, õpetajad eelarve
300.-
14
Tsirguliina lasteaed Õnnelind koostööpartnerid on:
 lapsevanemad
 Tõlliste Vallavalitsus
 Valga Haridusamet
 Tsirguliina Keskkool
 Tsirguliina Raamatukogu
 Tsirguliina Rahvamaja
 Noortekeskus TANK
 naaberlasteaiad
 Valgamaa Rajaleidja keskus
15
4.5. Ressursside juhtimine
Eesmärgid:
 Lasteaias on kaasaegne ja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond
Valdkond: Ressursside juhtimine
Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Vahendid
Õuealal vanade atraktsioonide
remont, värvimine
X X direktor eelarve
500.-
talgud
lastevanematega
Sisustus koolieelikute rühma
loomiseks
X direktor eelarve
Jooksev remont: seinte pahteldamine,
värvimine, uste värvimine jne
X X direktor eelarve
500.-
Rulood Pääsupoegade rühma ja saali X X direktor eelarve
600.-
Last arendavate mängu- ja
õppevahendite ostmine
X X X direktor eelarve
9000.-
Liiva vahetus liivakastides X X direktor eelarve
200.-
Liiklusrada asfaldile X direktor eelarve
100.-
Liikluse muutmine lasteaia ümber
turvaliseks (liiklusmärgid, parkimine,
piirded)
X X koostöö KOVga,
direktor
eelarve
Pesakiik õue X direktor eelarve
1000.-
Infotehnoloogiavahendite
uuendamine
(monitor, CD-mängija)
X X direktor eelarve
1000.-
Lasteaia laiendamine 2. korrusele X X koostöö KOVga
direktor
eelarve
Mööbli uuendamine söögisaalis X direktor eelarve
1000.-
16
Rühmadesse uute laste toolide
ostmine
X X direktor eelarve
500.-
Rühmades laste laudade
renoveerimine (lihvimine, lakkimine)
X direktor eelarve
100.-
talgud
Ruumide koristusvahendite
kaasajastamine
X X X direktor eelarve
800.-
Säästlik majandamine – elektri ja vee
säästliku tarbimise jälgimine ja
materjalide ja vahendite ökonoomne
kasutamine
X X X direktor,
kogu personal
-
Jätkub keskkonnaalaste tegevuste
läbiviimine keskkonnateadlikkuse
suurendamiseks.
X X X õpetajad,
direktor
eelarve
200.-
17
V ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arendustegevus on pikaajaline ja pidevalt muutuv protsess.
Arengukava täitmist analüüsitakse ja täiendatakse igal õppeaastal.
Arengukava täiustatakse vastavalt sisehindamise tulemustele.
Arengukava uuendamisel võetakse arvesse personali, lastevanemate, hoolekogu ettepanekuid.
Arengukava kinnitab Tõlliste Vallavolikogu.
18